Idrottsaktiebolag : Den optimala organisationsformen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Farzad Nouri; Karl Plan; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställning Syftet med detta arbete är att se ifall Idrottsaktiebolag som associationsform kan förbättras på ett sätt så att de matchar de krav som idag ställs på en elitsatsande idrottsförening. Vår huvudfrågeställning lyder: Idrottsaktiebolag, den optimala organisationsformen? Och följdfrågeställningarna är följande: Vilka alternativa lösningar kan vara möjliga att tillämpa? Finns det något intresse för en alternativ organisationsform? Metod Vi har använt oss av litteratur inom associationsområdet, Internet, aktiebolagslagen, samt riksidrottsförbundets bolagiseringsutredning i vårt arbete. Vi har valt att genomföra så få telefon- och mailintervjuer som möjligt. Istället har vi satsat på att genomföra personliga intervjuer för att få en så bra översikt som möjligt och samtidigt inte förlora den djupa insikt som bara infinner sig vid ett personligt möte. Vi har valt att utföra kvalitativa intervjuer då vi ansett att vi på så sätt får ut mest information samt kan tolka materialet och förklara det i ord. Resultat Vi har undersökt hur dagens idrottsaktiebolag fungerar. Samt tittat närmare på Djurgårdenfotboll som har valt en alternativ form för att driva sin organisation. Vi har identifierat för och nackdelar med de båda organisationsformerna. Enligt vad vi i vår undersökning kommit fram till så är inte dagens regelverk för idrottsaktiebolag med bl.a. 51 %-regeln den optimala för ett idrottsaktiebolag och ett alternativt sätt kan finnas som vi analyserar vidare kring. Analys Vi har i detta arbete gett förslag på alternativ som skulle kunna tillämpas för att få en så bra organisationsform som möjligt. Våra förslag bygger på att idrottsaktiebolag i princip ska styras som ett vanligt aktiebolag med en del undantag som skall regleras i aktieägaravtal. Vi har gett exempel på ett sådant avtal. Vi har även förklarat hur styrelsen bör agera i enlighet med en bolagskod för att organisationen skall fungera så professionellt som möjligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)