Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Sammanfattning: Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. Detta presenteras genom att undersöka svenska fotbollssupportrars uppfattning kring faktorer som påverkar ett mega-sportevenemang. Forskningsfrågor: - Vilka faktorer kan påverka en supporter att resa till ett mästerskap? - Vilka skillnader finns i upplevelser av genomförda fotbollsmästerskap i Frankrike 2016 och Ryssland 2018 samt uppfattningar om Qatar 2022? Teori: Här presenteras tidigare forskning som anses relevant till ämnet. Huvudteorin är destinationsbild och den kompletteras med andra för studien väsentliga teorier som uppfattning, resemotivation och word-of-mouth. Med hjälp av studiens resultat kan teorierna stödja forskningen och analysen inom ämnet. Metod: Denna studie genomförs med hjälp av en kvantitativ studie utformad som tre enkäter. En om EM 2016 i Frankrike, en om VM 2018 i Ryssland och den sista om kommande VM 2022 i Qatar. Enkäterna besvarades av supportrar i den svenska Facebook-gruppen Camp Sweden av män och kvinnor i åldrarna 16–66+. Slutsats: Genom att undersöka de svenska fotbollssupportrarnas uppfattningar kring olika mästerskap går det att konstatera att värdnationen är av hög relevans men också att destinationsbilden går att påverka med hjälp av ett mega-sportevenemang. Efter sammanställning av de tre enkäterna går det att utläsa att de faktorer som påverkar mest till resa är pris, enkelhet att ta sig till landet och klimat. Det går även att konstatera att det är fotbollsintresset som är den drivande faktorn till att delta i ett mästerskap.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)