Ge megafonen till andra författare. Icke-västerländska författare ska höras i klassrummet : En kvalitativ studie om svenskläraresskönlitterära val

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

Författare: Sadia Harnafi; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstract Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka om svensklärare i årskurs 7-9väljer icke-västerländska författare vid val av skönlitteratur. Även om det finns ett bakomliggande motiv till deras skönlitterära val kommer studien även att fokusera på hurvalet avicke-västerländsk litteratur kan bidra till ett mer vidgat perspektiv i undervisningen. Studien är kvalitativ och består av intervjuerdär fyra informanter svarar på frågor angående sinalitteraturval och användning av icke-västerländsk litteratur i klassrummet.Slutsatsen som kan konstateras gällande denna studie äratt hälften av lärarna använder sig aktivt av icke-västerländsklitteraturmedan den andra hälfteninte gör det. Alla lärare har olika motiv vid skönlitterära val. Några av dessa motiv har varit att lärarnagrundar sina val av litteratur påelevernas intresseområden. Många skolor saknarävenresurser och kännedom om ett varierat litteraturutbud utöver de typiska klassiska böcker som elever läser. Nyckelord Icke-västerländsk litteratur, Icke-västerländska författare, skönlitteratur, lärare, intersektionalitet, postkolonialism   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)