Hur upplever Svenska soldater stress under utlandstjänst samt i övergången utlandstjänst till hemkomst? : - En kvalitativ studie med fokus på fysisk aktivitet, stress samt träningsvanor.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning:

Huvudsyftet med föreliggande studie är att belysa soldaters upplevelser av stress under

utlandstjänst, samt stress i övergången utlandstjänst till hemkomst med fokus på fysisk

aktivitet och träningsvanor. Vidare var det av intresse att studera soldaters upplevelse av

hjälp/stöd. Studien genomfördes via ett kvalitativt tillvägagångssätt utifrån två

semistrukturerade intervjuguider och två olika intervjutillfällen. Samtliga åtta deltagare var

män mellan 2553

år gamla med erfarenheter från olika typer av förband samt från olika

missioner. Utlandstjänstgöringarna utfördes i länder som Afghanistan, Bosnien och Kosovo.

Upplevd stress under mission beskrevs som rastlöshet vid ledig tid på campen eller en oro

inför uppdrag. Under uppdrag kunde deltagarna uppleva kumulativ stress i ovissheten att

något kan hända dem eller kollegorna. Deltagarna gav uttryck för liknande symptom vid

hemkomst kopplat till stress då rastlöshet under ledigheten hemma beskrev som utmanade.

Fysisk aktivitet visade sig ha en stressreducerande effekt vid rastlöshet och oro under

utlandstjänst samt i övergången utlandstjänst till hemkomst. Dessa fynd kopplas till en

diskussionsdel utifrån föreskrivna referensramar, samt även förslag till framtida forskning

och implikationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)