Sverige möter Egypten : En fallstudie om kulturens påverkan på internationella affärer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Sammanfattning:

Syftet med vår uppsats är att diskutera hur SME bör agera på den egyptiska marknaden för att göra framgångsrika affärer. Detta genom hänsyn till kulturella skillnader, nätverksbyggande samt personliga relationer. Syftet är att alla företag inte ska behöva göra samma misstag från grunden utan kunna ta lärdom av de fakta som finns och de misstag som andra redan gjort.

Detta är en kvalitativ studie där vi samlat in data med hjälp av mestadels semi- strukturerade intervjuer där våra respondenter själva fått berätta vad de anser vara relevant. Intervjupersonerna har erfarenheter från internationell försäljning, Egypten samt politiska uppdrag vilket har gett oss en djup kunskap angående den Egyptiska affärskulturen.

Som en slutsats har vi arbetat fram en modell som kännetecknar det väsentliga när ett företag gör affärer i Egypten och baseras på de slutsatser vi kommit fram till. Vi har enats om att den personliga relationen är extremt viktig för att göra affärer i Egypten varför det är grundstenen i modellen. Av detta byggs ett nätverk av kontakter som alla regelbundet måste vårdas för att upprätthålla en god relation.

Därefter kan en förhandling byggas upp som nästa steg och det har visat sig att en god kunskap om den egyptiska kulturen och religionen kan förenkla en förhandling då det finns en del kulturella faktorer som ett företag skall ta hänsyn till. Som murbruk i modellen ser vi kultur som rör sig löpande genom alla faktorerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)