Tro på din förmåga som chef : En kvantitativ studie om sambandet mellan self-efficacy och relationsbaserat ledarskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Bakgrund och syfte - Dagens omvärld förändras i snabb takt och det ställer stora krav på ledarskapet. Relationen mellan self-efficacy och ett effektivt ledarskap kan ha en avgörande betydelse för att nå framgång i organisationen och ledarrollen. Denna studie syftar till att undersöka chefers subjektiva nivå av self-efficacy samt om den har ett samband till deras upplevda ledarskap och relationen till följare utifrån LMX teorin. Metod - Kvantitativ data har samlats in genom enkätundersökning med 79 respondenter i chefsposition. Resultat och Slutsatser - Överlag skattar respondenterna en hög nivå av self-efficacy och LMX. Det finns ett samband som tyder på att cheferna har en hög tilltro på sin egen förmåga att prestera väl samt upplever att ett högkvalitativt relationsbaserat ledarskap tillämpas. Organisationer bör ge ledaren förutsättningar att skapa högkvalitativa LMX-relationer, vilket kan påverka följare att bli mer effektiva, som gynnar organisationens långsiktiga mål. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)