3D-visualisering av molekylmodeller

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning:

Naturvetenskapen är abstrakt, speciellt inom kemin. Atomer och molekyler är osynliga och måste åskådliggöras med strukturer och modeller. Modeller kan man bygga för hand med hjälp av kulor och pinnar eller så kan man visualisera modeller på datorn. För det första är det intressant att veta hur modeller visualiseras i läroböcker. För det andra hur eleverna tolkar visualiseringarna. För det tredje vilken attityd eleverna har till 3D-visualisering. En förstudie för identifikation av innehållsligt fokus utfördes. Vidare analyserade jag läroböcker genom att till att börja med identifiera de bilder som används i respektive bok i de avsnitt där dipol och geometrisk form behandlas och därefter följer en analys av de utvalda bilderna. Mot bakgrund av ovanstående resonemang har jag undersökt hur elever tolkar dipol och geometrisk form genom bildanalys av läroboksbilder och interaktiva 3D-modeller. Elever fick svara på enkäter med öppna frågor som sedan bearbetades för att se skillnader och likheter vad eleverna visualiserat. Vidare utformades en enkät utefter likertsystemet för att undersökta elevernas attityd till 3D-visualisering. Undersökningen visar dessutom hur eleverna läser en lärobok eftersom en fråga var utformad för att ge svar på det. Resultatet av min undersökning blir alltså att förstudien visar att elever anser dipol abstrakt. Läroböcker visar relativt många modeller och olika varianter av modeller. Vidare använder man sig av de konventionella symbolerna δ- och δ+. De flesta visar en bild från vardagen. Enligt min undersökning finns det vissa skillnader och likheter på hur eleverna tolkar läroboksbilder och 3D-visualisering. Eleverna är positiva till 3D-visualisering och de anser att det abstrakta blivit mer konkret med 3D-visualisering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)