Empati- en utmaning : Omvårdnadslärares uppfattningar om empati, empatiutveckling och empatiutvecklande arbetsmetoder inom den gymnasiala vuxenutbildningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning:

Empati är ett centralt begrepp med många dimensioner och en central förmåga i omvårdnadsarbetet idag. Inom professionellt vårdarbete finns krav som gäller lyhördhet, kommunikation, omvårdnad och förståelse. Empati är därför en nödvändig komponent för professionell hållning.

Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattningar om empatibegreppet och hur empatiutvecklande arbete inom Omvårdnadsprogrammets vuxenutbildning bedrivs. Vidare avsågs även att beskriva lärares uppfattningar om hur empatiutveckling sker samt vad som underlättar eller hindrar detta skeende. Två kvalitativa fokusgruppsintervjuer genomfördes. Sammanlagt nio Omvårdnadslärare från två vuxenutbildningar deltog.

Fynden visar att pedagogerna anser att empatibegreppet är mångfacetterat vilket överensstämmer med aktuell forskning. Informanterna menar även att empatiutvecklingen grundläggs redan hos barnet samt påverkas av arv och miljö men poängterar att empatiutveckling kan ske hela livet. Utvecklingen påverkas dock av ramfaktorer som yttre och inre miljö. Ett gott bemötande, tillåtande atmosfär och trivsel på skolan främjar empatiutveckling medan tidsbrist, konflikter och kommunikationsbrister hindrar skeendet. Nationella riktlinjer kan också ha en negativ inverkan då krav läggs på den studerande som kan ge stress och hämma empatiutvecklingen. Likaså kan negativ handledning på den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) få icke önskvärda konsekvenser för empatin. Flera av dessa fynd styrks av tidigare forskning. Empatiutvecklande arbete bedrivs främst med hjälp av fallbeskrivningar som hämtas eller förstärks med hjälp av olika medier och som i kombination med reflektion och handledning kan ge förståelse. Pedagogerna hävdar också att APU eller erfarenhet över lag har stor betydelse för empatiutvecklingen. Få forskningsresultat gällande empatiutveckling hos studerande på Omvårdnadsprogrammets vuxenutbildning finns, varför vidare forskning rekommenderas med större material. Läraren som förebild, kunskapsförmedlare och handledare har en viktig roll inom denna utbildningssektor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)