Scania - En företagsanalys

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Daniela Kjellquist; Maria Leijner; [2008-02-07]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Scania är ett tillverkningsföretag inom nyttofordonsbranschen och det senaste året harvindarna blåst kring Scania. Diskussionerna har rört sig runt huruvida de ska bli uppköptaeller inte av den tyska konkurrenten MAN som verkar inom samma bransch eller om Scaniaska köpa upp MAN istället. MAN är tillsammans med Volkswagen och Investor Scaniashuvudägare. Just nu verkar det vara Investor med familjen Wallenberg bakom sig är dem sombromsar affären. Scania har varit utsatt för uppköpsförsök tidigare, två gånger har Volvo varitden andra parten och nu är det som sagt MAN. MANs bud på Scania för drygt ett år sedanräknades som fientligt och dessutom för lågt. Scania har klarat sig bra ensam sedan deavslutade sitt samarbete med Saab år 1991 men samtidigt kantas marknaden idag avkonsolideringar inom branschen. Frågan är då om Scania klarar av att stå ensam eller om debör gå ihop med något annat företag för att behålla sin konkurrenskraft. Det är vårtproblemområde i uppsatsen som vi försökt reda ut genom att använda oss av olika teorier frånrelevant litteratur samt kompletterande information om dagsfärska upplysningar i turernafram och tillbaka runt Scania från ekonomitidningar. För att få en än mer fasetterad bild avämnet och branschen har vi dessutom genomfört tre kvalitativa intervjuer med analytiker somär verksamma inom olika företag.För att svara på vår problemformulering bestämde vi oss för att i teorin utgå från enfundamental analys enligt Isaksson, Nilsson och Martikainen kombinerad med MichaelPorters SWOT-analys. Här har vi tittat på Scanias verksamhet, dess omvärld och konkurrentersamt framtidsutsikter. Världsekonomins utveckling och den ökande globaliseringen ärfaktorer som påverkar nyttofordonsbranschen i stor utsträckning. Andelar påtillväxtmarknader såsom Östeuropa, Latinamerika och Asien är marknader företagen inombranschen tävlar om just nu. Många av konkurrenterna har ingått samarbeten, allianser ellergjort uppköp av redan etablerade företag på dessa marknader. Scania är även de med i jaktenpå marknadsandelar här och har nyligen ingått ett samarbete med Japanska Hino, IndiskaToubro & Larsen och de planerar att sätta upp en produktionsanläggning i Ryssland inom denärmaste fem åren. Vi har även tittat på Scanias strategier och konkurrensfördelar samtjämfört dem mot konkurrenternas. De största skillnaderna vi upptäckte mellan dem ochVolvo, vilka är en av huvudkonkurrenterna, var i företagskultur, fokus, produktbredd,geografisk utbredning, produktionsprocess och tillväxtstrategier. Dessutom ärorganisationerna olika uppbyggda, Scania är mer hierarkiskt än Volvos, vilket även det kanpåverka företagskulturen. Miljöfrågor är också något som diskuteras flitigt idag och blir meddetta ytterligare ett konkurrensmedel för företagen inom branschen. Här har vi bedömt detsom att både Scania och deras stora konkurrenter ligger bra till i utvecklingen avmiljövänligare teknik. I den fundamentala analysen har vi dessutom gjort en mindreundersökning av redovisningsmetoderna Scania använder samt en finansiell analys genom attse över olika nyckeltal. Vi har gjort vissa jämförelser mot Volvo som visserligen inte är ettoptimalt jämförelseobjekt på grund av de många olikheterna mellan företagen. Här blev detväldigt tydligt att Scania har en mycket hög lönsamhet. Vi har här dragit slutsatser om attdetta beror på de ovannämnda faktorerna. Vår åsikt är att stort inte alltid behöver vara bäst. Vigjorde även en approximation av Scanias aktievärde genom att uppskatta förra åretsnettoresultat, multiplicera detta med P/E-talet och sedan dividera med antalet aktier. Vårslutsats blev att marknadsvärdet på Scanias aktier är något undervärderade. Vi kom även framtill att det att det höga P/E-talet, enligt Finansportalen 18,67, är en indikation på att företagetförutspås att gå en ljus framtid tillmötes.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)