Konceptframtagning av ett hjälpmedel som kan öka självständigheten hos funktionshindrade : För det specifika problemet i och ur sängen

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen har en vision om att utveckla och införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna önskan har SOL-projektet sin uppkomst. Som en del i SOL-projektet har detta examensarbete på Karlstads universitet skapats och har som syfte att undersöka den specifika förflyttningen i och ur sängen. Att kunna gå upp och lägga sig när man vill är något kunderna vill klara av själva eftersom det ökar självständighet och delaktighet i det vardagliga livet. Hur kan man öka självständigheten vid förflyttningen i och ur säng hos personer med fysiska funktionshinder? I examensarbetet används produktutvecklingsprocessen som utgångspunkt där inslag av empatidesign genomförs.  Förstudien visar att förflyttningen är komplext och innehåller många delmoment med olika krav. Projektet använder kreativa metoder och söker konceptlösningar för att lösa så många delmoment som möjligt, där fokus är stöd för ben, för att höja delaktighet och självständigheten i vardagen. Många konceptlösningar tas fram och elimineras i flera sållningssteg mot kriterier som är framtagna hos uppdragsgivare och framtagna av förstudien.   Det valda konceptet vidareutvecklas, testas och utvärderas i en 3D-modell för att finna möjliga lösningar på fler delmoment i förflyttningen och öka självständigheten ännu mer. I det fortsatte arbetet behövs material och tillverkningsmetoder specificeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)