Språkvalet i grundskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Susanne Falk; [2013]

Nyckelord: Språkval; Moderna språk;

Sammanfattning: Eleven kan välja franska, spanska eller tyska inom ramen för moderna språk inför åk 6. Det är en möjlighet som finns sedan Lpo 94. Innan dess påbörjades det andra språket i åk 7. Språkvalet är dock ett (mjukt obligatorium) vilket i princip innebär att de kan välja bort ämnet moderna språk och istället läsa mer svenska eller engelska (Skolinspektionen, 2010). Språkvalet ställer på grund av den här valmöjligheten höga krav på grundskolan. För att eleven ska stanna kvar i undervisningen bör skolan fullfölja viktiga bitar i språkvalet. Det gäller information, individanpassning och kvalitet i undervisningen. Syftet med den här studien är att analysera vad eleverna på en grundskola i en mindre kommun i Skåne har för motiv/skäl till sina val i moderna språk. Bisyftet är att analysera vad eleverna tycker är viktigt i sin språkundervisning. Slutligen fokuserar studien på deras tankar kring hur undervisningen skulle kunna vara. Urvalet av grupp är åk 6 och åk 9 på en skola i Skåne. Arbetet med studien inleddes med att söka på ”Språkval” och då hittade jag mycket information från framför allt Skolverket och Skolinspektionen. Parallellt med inläsningen i ämnet sammanställde jag enkäter som delades ut till språkklasserna i åk 6 och åk 9 på nämnda grundskola. Resultatet visar att de gjort sina språkval mot bakgrund av intresse och nyttoaspekt. Åk 6 och åk 9 skiljer sig åt i flera avseenden, vilket kan bero på mognad och skiftande information inför språkvalet. Åk 6 svarar i större utsträckning att de tycker att deras språkval är ”roligt” medan åk 9 i högre utsträckning svarar att de valt sitt språk därför att det är ”brett”. Ingen i åk 6 läser franska i år vilket 10 elever i åk 9 gör. En slutats att dra utifrån den här studien är att franska är ett språk som få vill läsa. Tyska är inte längre lika populärt som det var i början av 90-talet. I dag vill en betydande majoritet läsa spanska. Det framgår av resultaten av den här empiriska studien och det är också tydligt ur ett nationellt perspektiv (Skolverket.se). Eleverna i båda årskurserna är över lag positiva till sin undervisning och de har bidragit med många goda idéer på hur de vill utveckla sin undervisning. Redan innan jag genomförde undersökningen hade jag en misstanke om att eleverna vill ha mer multimodala verktyg i sin undervisning. Resultatet bekräftar mina tankar. Eleverna vill ha mer media och mer varierad undervisning i sina språkval. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)