”En levande mardröm” Att vara förälder till ett barn med anorexia nervosa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Anorexia nervosa är ett allvarligt och livshotande tillstånd. Sjukdomen kännetecknas av viktnedgång och en förvrängd kroppsbild. Denna sjukdom drabbar inte bara individen som injuknat utan hela familjen påverkas. Föräldrar till ett barn med anorexi är i stort behov av stöd och information. Sjuksköterskan har en viktig roll i vårdsammanhanget då föräldrarna ofta har skuldkänslor över barnets sjukdom eller känner sig skuldbelagda av vårdpersonal. Syftet var att belysa hur föräldrar till en person som drabbats av anorexia nervosa upplever sin livssituation. Metoden som användes var litteraturöversikt. Resultatet presenteras i fyra huvudteman med sammanlagt elva subteman. Av de nio studier som analyserades framkom att föräldrarna ofta kände frustration och oro. Även ångest och depression var vanligt förekommande hos föräldrar till ett barn med anorexi. Många kände sig utestängda från vården och inte tagna på allvar. Förutom det känslomässiga påverkades också det sociala livet. Social isolering var vanligt bland familjer som hade ett barn med denna sjukdom. Relationen mellan föräldrarna påverkades då de kunde vara ifrån varandra långa perioder, exempelvis när barnet var inneliggande på sjukhus. Skuldkänslor var något de allra flesta föräldrarna drabbades av. För att hantera denna svåra situation använde sig föräldrarna utav olika strategier. De strategier som tas upp här är att söka hjälp och information, ta kontroll, prata med andra samt inte ge upp och att behålla hoppet. Lidande och skuld, delaktighet och vårdpersonalens betydelse samt familjestöd är teman från resultatet som diskuteras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)