”Du borde verkligen inte visa känslor, särskilt inte om du är pojke” : En systematisk litteraturstudie om pojkars upplevelser kring hur maskulinitet och könsnormer begränsar hjälpsökande för psykisk ohälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Inledning: Psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem, där pojkar är överrepresentativa i självmordsstatistiken. Maskulinitetsnormer kan ha negativa konsekvenser för pojkars sätt att uttrycka psykisk ohälsa. Forskning påvisar att pojkar enbart söker hjälp om deras problem är så pass varaktiga och desperata att de inte ser någon annan utväg. Syfte: Undersöka hur maskulinitet och könsnormer hindrar pojkar (10–25 år) från att söka hjälp för psykisk ohälsa. Metod: En systematisk litteraturstudie, baserad på 10 vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ metod (fokusgrupper och individuella intervjuer). Datainsamling har skett via CINAHL, Academic Search Elite och WorldCat Discovery. Resultatet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet tyder på att maskulinitetsnormer i hög utsträckning begränsar pojkar från att söka hjälp för psykisk ohälsa. Faktorer som var avgörande var stigmatisering, rädsla för konfrontation och hantera känslomässiga svårigheter. Det framkom kunskapsbrist kring psykisk ohälsa och tröskeln för att söka hjälp var hög. Pojkar undviker i hög utsträckning psykiska problem genom olika externa strategier. Slutsats: Maskulinitetsnormer har negativ inverkan på pojkars psykiska ohälsa och är ett hinder till att pojkar inte söker hjälp. Även strukturella faktorer framkom som ett hinder. Maskulinitetsnormer är påtagliga och påverkar pojkars syn på sin egen och andras psykiska ohälsa. Förståelse för hur pojkar uttrycker och upplever psykisk ohälsa och vilka begränsningar för att söka hjälp är viktiga att förstå för att uppnå en jämlik vårdkedja. Metoder kring normbrytande strategier bör prioriteras, samt involvera pojkar i förändrings- och utvecklingsarbetet. Forskning bör även fokusera på att fördjupa kunskaper inom aktuell kontext för att kunna generalisera resultaten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)