Legala förutsättningar och ekonomiska stöd för byggande av häststall

Detta är en M1-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Det här arbetet är en litteraturstudie som behandlar vissa övergripande lagar och regler för byggande av häststall. Det grundar sig på ett specifikt fall, och en allmän redogörelse för vad som gäller framgår i litteraturstudien. Hästnäringen i Sverige växer varje år och allt fler vill arbeta med sitt intresse. När det ska byggas ett nytt stall och ridhus är det svårt att veta vilka lagar och regler som gäller, och hur det ska finansieras. Miljökrav främst gällande gödselhantering måste uppfyllas. Kraven beror på antal djurenheter och vilket geografiskt område företaget befinner sig i. Bestämmelser kring djurskydd varierar också med antalet hästar som vistas på gården. Tillstånd att hålla häst krävs beroende på vilken form av hästverksamhet som bedrivs och antal hästar. Vid fler än fyra hästar och då verksamheten hyr ut stallplats, bedriver avel eller annan kommersiell hästverksamhet behövs i de flesta fall tillstånd. Nybyggnad av häststall kräver i vissa fall förprövning, som innebär en kontroll av stallbyggnaden gällande djurskyddslagen och brandskydd. Bygget får inte påbörjas innan förprövningen godkänts. En avgörande faktor gällande bygglov är om fastigheten ligger inom detaljplanerat område. Beroende på företagets huvudinriktning kan nybyggen klassas som ekonomibyggnad och vara undantagen bygglovsplikt. Regler rörande detta är dock oklara och bedömningen görs från fall till fall. Det finns flertalet olika finansieringsstöd att söka till exempel Leader-projekt och investeringsstöd. Gemensamt för samtliga är att de är starkt inriktade på företagsamhet och landsbygdsutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)