Finner verkligen bilförsäljare arbetsmotivation genom att gå över lik? : En förklarande kollektiv fallstudie av kompensationssystemets påverkan på bilförsäljares arbetsmotivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Ett företagsekonomiskt problem är att organisationer måste bibehålla och ökamedarbetarproduktiveten för att vara lönsamma och konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.Organisationer kan med hjälp av kompensationssystem skapa förutsättningar för att kopplaorganisatoriska mål med medarbetares arbetsmotivation och produktivitet, vilket leder fram tillsyftet för denna studie, som är att förklara i vilken utsträckning kompensationssystem motiverarsäljare inom bilförsäljningsbranschen i Jönköping samt identifiera om ytterligare faktorer påarbetsplatsen kan påverka säljares arbetsmotivation. Studien genomsyras av ett tolkandeförhållningssätt, med en deduktiv ansats tillsammans med en induktiv infallsvinkel medutgångspunkt i teorierna Maslows behovstrappa, Herzbergs tvåfaktorsteori och Selfdetermination theory samt genom en kollektiv fallstudie som utgörs av säljare inombilförsäljningsbranschen i Jönköping. Insamling av empiri genomförs med enskrivbordsundersökning, litteraturöversikt samt kvalitativa semistrukturerade intervjuer medbilförsäljare. Studiens insamlade empiri presenteras och analyseras genom en tematiskanalysprocess med temana Monetära incitament, Icke-monetära incitament, Yttre motivation,Inre motivation och Arbetsmiljö, utifrån studiens valda teorier och ny identifierad litteratur somkan påverka bilförsäljarnas arbetsmotivation. Studiens resultat och analys resulterar i attkompensationssystemets olika faktorer samt de ytterligare identifierade faktorerna påarbetsplatsen bidrar med olika effekt på bilförsäljarnas arbetsmotivation. Där bilförsäljareupplever att samtliga faktorer i kompensationssystem är väsentliga, där opåverkbara monetäraincitament och direkta icke-monetära incitament tillfredsställer grundläggande behov,arbetssäkerhet och skapar en känsla av trivsel. Denna trivsel tillsammans med godaarbetsrelationer, kompensationssystemets indirekta icke-monetära incitament samt påverkbaramonetära incitament skapar förutsättningar för bilförsäljarna att nå hög grad avarbetsmotivation, det finns vidare ett tydligt samband mellan påverkbara monetära incitamentoch stress. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)