Måste man sitta still för att lära sig om hälsa? : Elevers uppfattningar om hälsoundervisningen utifrån ett genusperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Tidigare forskning har visat att området hälsa får lite utrymme i ämnet idrott och hälsa, att elever har svårt att formulera vilka kunskaper de ska erhålla och att flickor och pojkar upplever ämnet olika (Annerstedt 1991; Nyberg & Larsson 2014; Skolinspektionen 2018; Quennerstedt, Öhman & Ericsson 2008). Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur elever i årskurs nio uppfattar hälsoundervisningen i ämnet utifrån ett genusperspektiv. I denna studie har elevers syn på kunskaper inom området hälsa redogjorts genom semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper för att sedan synliggöra likheter och skillnader i flickor och pojkars uppfattningar om hälsa i ämnet idrott och hälsa. Intervjuerna transkriberades, tematiseras och analyserades sedan utifrån Hirdmans (1988, 1990, 2003) genusteoretiska begrepp: genussystem, genuskonflikt och genuskontrakt. Studiens resultat visar att flickor och pojkar uppfattar området hälsa i ämnet idrott och hälsa likartat men att deras önskemål kring innehåll skiljer sig åt, vilket tyder på både en genuskonflikt och ett genussystem i ämnet. Våra slutsatser av studiens resultat och analys är att elever ser området hälsa som betydelsefullt, därav bör lärare ägna mer tid åt området i sin undervisning och lyssna på sina elevers önskemål för att bli en medveten genuspedagog.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)