Psykosocial arbetsmiljö : En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön i ett hållbart arbetsliv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Ohälsan i arbetslivet ökar bland annat på grund av psykosociala orsaker samtidigt som arbetslivet förväntas pågå under längre tid innan pensionsavgång. Det hållbara arbetslivet handlar om att arbeta långsiktigt för att anställda ska må bra och ha möjligheten att delta ett helt arbetsliv. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur HR-chefer (personalchefer) i kommunal verksamhet arbetar med den psykosociala arbetsmiljön för att uppnå en bra hälsa hos kommunens anställda. För att besvara frågeställningarna valdes en kvalitativ metod där HR-cheferna blev intervjuade. Det var fyra kvinnor och en man som deltog och alla tillhörde olika kommuner i Mellansverige. Ett målinriktat urval har använts för att besvara frågeställningarna. Datainsamlingen skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer och analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys. Resultat visar att HR-chefer använder sig av kompetensutveckling av ledarskapet, fackliga organisationer och medarbetare för att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö. Faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön kan vara bristande engagemang, för stora arbetsgrupper för cheferna och hur kommunerna skapar delaktighet genom arbetsplatsträffar.  Att ha modet att arbeta med frågor som kan vara svåra samt att det finns tid för att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön är förutsättningar för att lyckas.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)