Förändringen av MARPOL Annex V år 2013 : Hur den implementerats och upplevts ombord

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Första januari år 2013 trädde den senaste versionen av MARPOL Annex V i kraft. Denna studie har genom en litteraturstudie samt intervjuer med nautiska befäl sökt svar på vilka förändringar som skedde, hur dem implementerats ombord samt hur förändringarna upplevts av sjöfarare. Syftet med studien var att bidra med en pusselbit till bilden av hur avfallssortering utövas till sjöss samt hur arbetet med det upplevs. Litteraturstudien kom fram till att den stora skillnaden är att papper, glas, metall samt aska inte längre får slängas i havet. Inom specialområde får endast matavfall destruerat genom avfallskvarn slängas överbord. Intervjuerna visade att respondenterna inte påverkats nämnvärt av förändringarna då de redan tidigare följt strängare riktlinjer och regelverk för avfallshantering. Den mest betydande arbetsuppgiften för avfallsansvarigt befäl ombord är att underrätta övrig besättning om hur avfall skall hanteras. Dock efterfrågas av samtliga befäl ytterligare internationell lagstiftning riktat mot hamnar för en global likformighet för att underlätta arbetet som annars kan ses som krångligt och omotiverat. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)