Kartläggning och förbättringsförslag inom beredning samt beläggnings- och kapacitetsplanering

Detta är en M1-uppsats från KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

Sammanfattning: Detta examensarbete har utförts inom Högskoleingenjörsutbildningen i Maskinteknik, Industriell Ekonomi & Produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan, Institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har genomförts under våren 2018 på uppdrag av BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik. Målet och syftet med denna studie har varit att analysera avdelning Prototyp & Skrovs produktionsplanering, beredning, kapaciteter, beläggningar och prioriteringar i verksamheten. Förhoppningen har varit att hitta förbättringsområden och arbetsmetodik för bättre och effektivare planering. Enhet Prototyp & Skrov tillverkar fordonskroppar till bepansrade militära fordon och innefattar även utvecklingsverkstad med förmåga att ta fram nyutvecklade fordon och marknadsvagnar. Studerad avdelning har idag problem och uppenbara brister i beredning, beläggnings‐ och kapacitetsplanering, där uppskattade operationstider från beredning är felaktiga och ny beläggning kan planeras ut utan föregående konsekvensanalys. Avdelningen präglas även av en kortsiktighet i sin produktionsplanering, och saknar standardiserade och enhetliga arbetssätt för att angripa verksamhetens problem. Under projektets genomförande har resultat från intervjuer, observationer och stickprov i verkstaden visat och fastställt flera förbättringsområden för fortsatt arbete inom verksamheten. Ett par av rekommendationerna för att möta företagets problematik belyses av författaren som implementering av standardiserade arbetssätt, korrekta kötider framför stationer i verkstaden, återkoppling av operationstider från operatörer, samt att avdelningen tydligt bör definiera sin kapacitet för att möta verkligt utnyttjande i verkstaden. Författarens förhoppningar med resultatet av denna studie är att arbetet och rekommenderade lösningar ska möjliggöra verksamheten att nå högre leveranssäkerhet och utnyttjande av kapacitet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)