Arbetstrivsel: ett meningsfullt arbete och en god arbetsgrupp. En kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna uppsats fokuserar på arbetstrivsel i människobehandlande organisationer, mer specifikt ett autismboende i en större stad i Skåne, med de speciella förhållanden som dessa innebär. Råmaterialet i dessa organisationer utgörs av människor ofta i behov av hjälp och stöd. Tidigare forskning visar på att arbetstrivsel är ett fenomen som har stor betydelse för både individ, grupp och samhälle. Det finns därför en stor vinst i att försöka sätta sig in i de aspekter som bidrar till att stärka respektive hota arbetstrivsel i organisationer. Därmed blir syftet med uppsatsen att undersöka vilka faktorer som bidrar respektive hotar arbetstrivseln på en psykisk påfrestande arbetsplats. En kvalitativ undersökning i form av halvstrukturerade intervjuer genomfördes inom en LSS - verksamhet. Sammanlagt intervjuades fem personer, fyra anställda samt en enhetschef. En litteraturstudie genomfördes för att därefter formulera relevanta intervjufrågor. Vidare låg det insamlade materialet till grund för en djupare litteraturstudie som i sin tur användes för analys av empirin. De anställda som deltagit i studien trivs på arbetet men framhåller vissa faktorer som kan förbättra arbetstrivseln på arbetsplatsen. Dessa faktorer är bland annat ökad personalutbildning och handledning, ökad personalaktiviteter för att på så sätt kunna stärka sammanhållningen i gruppen, samt för att få en ökad förståelse för autism och därmed bättre kunna möta oförutsedda arbetssituationer som detta arbete kan medföra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)