Att arbeta med integration av barn och ungdomar : en kvalitativ studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Ewa Majgaard; [2001]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Denna uppsats är centrerad kring barn och ungdomars integrering i det växande mångkulturella samhället. Uppsatsens frågeställningar besvaras med hjälp av en kvalitativ undersökning där jag intervjuat 4 personer som dagligen arbetar med integrering och kulturella frågor. Det övergripande syfte har varit att försöka förstå och förklarar hur den utvalda sociologiska gruppen konkret arbetar med integrering av barn och ungdomar. Frågorna jag ställt har varit centrerade kring deras arbete, begreppet integrering , men även normer och värderingar. Gruppen består av 2 lärare som arbetar på en invandrartät skola (högstadium). De andra 2 personerna arbetar i ett projekt, finansierat av kommunen, där de i huvudsak arbetar med integreringsfrågor ur barns perspektiv och där projektgruppen fokuserar på barnen och deras närmiljö. Den teoretiska ramen inom vilken undersökningen är gjord har uppkommit genom en växelvis inläsning av ämnet och genomförande av intervjuer. I min undersökning har det framkommit att mina respondenter delvis har olika sätt att se på och arbeta med integrering beroende på teoretisk utgångspunkt, egna personliga referensramar och målsättningar. Lärarnas målsättningar med integreringen är att försöka få ungdomarna att bli delaktiga i det svenska samhället som det ser ut i dag på så sätt att de försöker lära ut de normer som råder. Det är också viktigt för lärarna att förbereda sina elever på att det är tufft på arbetsmarknaden och att de ungdomar med utländsk bakgrund ofta får arbeta hårdare för att nå samma mål som en etniskt svensk. Projektgruppen arbetar mycket med förebyggande insatser då de försöker få barnen att känna sig trygga i ett mångkulturellt samhälle. De arbetar också utifrån en vision eller idealt samhälle där alla människor oavsett kultur och ursprung är accepterade på lika villkor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)