Elektroniskt ledarskap. Att leda på distans

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att analysera ledarskap inom team som sitter geografiskt distribuerade. Då medlemmarna i distribuerade team ytterst sällan eller i vissa fall aldrig träffas i den fysiska verkligheten sker interaktionen virtuellt, elektroniska verktyg skapar en virtuell verksamhet. För ledaren innebär det en rad utmaningar och uppsatsen kommer belysanågra av de viktigaste aspekterna för just denna kontext. Genom djupintervjuer av sex ledaresom idag leder sina team helt eller till stor grad genom elektroniska verktyg utrönas aspektersom: val av verktyg vid kommunikation, tillit & relationsskapande samt effektivitet.Respondenternas tolkningar och erfarenheter möter tidigare forskning inom området för att på så vis utkristallisera och skapa en god förståelse för virtuellt ledarskap och dess konsekvenser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)