”Drevet går” : En kvalitativ studie om Cancel-kultur och kriskommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Cancel-kultur är ett nytt begrepp som är en kultur där huvudsyftet när någon begått ett misstag, är att direkt hänga ut personen och få denne exempelvis uppsagd från sitt arbete eller utestängd från en specifik miljö. Det startar oftast med ett drev i sociala medier, vilket innebär att en person har blivit uthängd och leder till en snöbollseffekt där hatet mot denna person snabbt eskalerar. Ett drev inträffar oftast då någon sagt eller gjort något olämpligt utifrån vad som förväntas av existerande normer och värderingar. I denna studie behandlas begreppet Cancel-kultur och hur strategisk kommunikation i form av kriskommunikation antingen kan mildra eller skärpa effekten av drevet. Syftet med studien är att undersöka Cancel-kultur som fenomen ur ett kommunikativt perspektiv. Genom att utforska drev i media och på sociala medier siktar studien till att examinera kopplingen mellan samhällsdiskurser och Cancel-kultur, samt den roll kriskommunikation spelar i hanteringen av dreven. I studien har en kvalitativ innehållsanalys i form av en textanalys, samt en diskursanalys använts. Materialet utgörs av inlägg från sociala medier baserat på tre fall, samt artiklar från tre utvalda tidningar för att studera och analysera medias rapportering om drevet. Texterna i det insamlade materialet har studerats i olika kontexter för att identifiera kommunikationsstrategier, samt analysera medias respons på personernas kriskommunikation. Därefter genomfördes en diskursanalys för att undersöka om och hur dessa fall är kopplade till rådande samhällsdiskurser. Resultatet och analysen har påvisat svårigheter att fastställa enstaka strategier som använts i de fall som studerats, utifrån det teoretiska ramverket. Det tyder på att det saknas belägg för att använda en viss strategi till en viss typ av kris. I resultatet framkommer även tydliga tecken på att hur media väljer att skildra en händelse, har stor påverkan inte bara på drevet i sig, utan även bilden av personen drevet handlar om. Personerna i samtliga fall har av media tillskrivits nya egenskaper som påverkat deras förtroende. Det resultatet och analysen också påvisat är att personerna i samtliga fall agerar motsägelsefullt till rådande diskurser. Detta kan ha varit avgörande för att drevet inträffade eftersom de agerar i motsats till de normer och värderingar som existerar rörande en viss fråga. Oavsett om frågan som drevet handlade om var på agendan vid tillfället eller inte så blev personerna i samtliga fall cancelled.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)