Vem äger tiden? - En studie av läraryrkets kärna och gränser.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats syfte är att undersöka lärares arbetssituation genom att besvara följande frågor: Vad är yrketskärna och var går yrkets gränser? Hypotesen som vi prövar är huruvida läraruppdraget har blivit allt föromfattande.En litteraturstudie har genomförts av tidigare forskning som vi analyserat enligt hermeneutisk analysmetod.Innan analysen av tidigare forskning påbörjades genomfördes en mindre pilotstudie. Lärare fick besvara en enkätdär en viktig fråga var till vilken grad de ansåg sig ha möjlighet att kunna utföra sitt uppdrag.Resultatet av pilotstudien var att en majoritet av lärarna inte ansåg sig ha möjlighet att kunna utföraläraruppdraget till fullo. Genom att analysera tidigare forskning så försökte vi besvara varför lärare kunde tänkasha denna upplevelse av att inte kunna utföra läraruppdraget. Det var i denna analys som vi sökte svaren kringyrkets kärna och gränser. Som vi upptäckte så var båda dessa begrepp väldigt svårdefinierade och att just det kanvara en bidragande orsak till varför många lärare upplever yrket som svårt att ”hinna med”. Både i pilotstudienoch i analysen av tidigare forskning så fann vi att lärare upplever att allt fler uppgifter tillkommit men att ingenny tid har lösgjorts.Några av de slutsatser vi har dragit är att det måste bli tydligare exakt vad som ingår i läraruppdraget. Vi harkommit fram till att undervisningstiden måste minskas till förmån för andra uppgifter. Traditionell lektionstid ärinte längre det enda primära i lärarens uppdrag som bland annat ska främja och utveckla varje elevs lärande.Hur lärare påverkas av sina arbetsförhållande har stor indirekt betydelse för elevernas lärande, då lärare inteupplever att de hinner med alla uppgifter utan måste prioritera drabbar detta med största sannolikhet elevernaoch deras lärandeprocess.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)