Papegojornas ekokammare : En argumentationsanalys av kommentarer på Reddit

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Den här studien undersöker hur diskussioner på ekokammare ser ut i sociala medier. Mer specifikt undersöks kommentarsfälten i två olika länkar från den sociala länkaggregatorn Reddit och underforumet /r/Politics. Undersökningen görs i syfte att se hur diskussioner tar form på Reddit för att ge en klarare bild av ekokammare som fenomen på internet. Studiens teoretiska grund ligger i teorierna om selektiv exponering och partisk assimilering, samt i en teoretisering av hur grupper formas på de sociala medierna Twitter och Reddit. Studien använder sig av både en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys, vilka främst grundar sig i argumentationsanalysen. Innehållsanalysen används först för att jämföra /r/Politics användares ställningstagande till de länkar som de kommenterar på och sedan för att möjliggöra en korrelationsanalys av arguments styrka och dess användargivna poäng på Reddit. Textanalysen görs med hjälp av begrepp från argumentationsanalysen och används för att sätta in studiens material i fem olika teman. Det mest framträdande temat får namnet Kommentarer av papegojor och beskriver kommentarer som konstrueras likadant som tidigare kommentarer utan försök till att föra något nytt till diskussionen. Överlag visar studiens resultat att responsen ser likadan ut för båda länkarna och att en stor majoritet av kommentarerna är på samma sida i argumentet. Resultatet visar också att argumentens styrka är oberoende av om en kommentar får en positiv respons eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)