Vad tycker egentligen Baby boomers respektive Generation Y om belöningar? : En fallstudie i humankapitalintensiva organisationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: I en humankapitalintensiv organisation är det viktigt att behålla kunskapen, därför behöver ledningen vetskap om hur personalen styrs och motiveras för att behålla kunskapen inom företaget. Detta sker lättast med hjälp av styrverktyg varav belöningar är ett av de vanligaste verktygen, dessa är oftast utformat som finansiell eller icke-finansiell belöning. Det finns svårigheter att ta fram belöningar som motiverar hela personalstyrkan då det finns tre generationer som styrs och motiveras på olika sätt, vi har valt att studera de två extremerna Baby boomers och Generation Y. Dessa generationer representerar etablerade aktörer på arbetsmarknaden samt yngre aktörer som är i början av sin karriär, dessa har olika motivationsbehov. Litteraturen säkerställer inte hur organisationer effektivt motiverar generationer med hjälp av styrverktyg. Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för hur humankapitalintensiva organisationer bör använda finansiella och icke-finansiella belöningar för att motivera sin personal. Vidare vill vi beskriva Baby boomers och Generation Y ́s syn på dessa belöningar, jämföra om motivationen vid användningen av belöningarna skiljer sig åt mellan generationerna och slutligen analysera vad eventuella skillnader kan bero på. För att nå vårt syfte har vi, på aktörsnivå, intervjuat åtta bankanställda. Vi delade upp aktörernas svar i motivationsfaktorer som vi sedan testade mot studiens uppställda teser. Analysen resulterade i att Baby boomers motiveras och styrs bäst med hjälp av icke-finansiella belöningar medan Generation Y behöver en blandning av båda belöningsformerna. Fortsatt forskning kan vara att även ta in Generation X i jämförelsen för att se hur hela personalstyrkan kan motiveras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)