Född i Sverige med invandrarföräldrar - Vem är jag? : En kvalitativ studie av unga svenskfödda män med Mellanösternbakgrund och deras uppfattning av identitet samt upplevelse av etnisk stereotypisering.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Forskning har visat att andra generationens invandrare kan uppleva identitetsförvirring som följd av oklar etnisk tillhörighet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur unga vuxna män med invandrarbakgrund (Mellanöstern) uppfattade att leva med sin egen dubbelidentitet/två kulturer och om männen upplevde fördomar baserat på deras utseende. Åtta semistrukturerade intervjuer analyserades med tematisk analys. Resultatet utmynnade i fyra teman; kluvenhet, kulturkrock, berikande med två kulturer och utseendets påverkan. Studiens resultat visar att andra generationens invandrare upplever att de står utanför två kulturer vilket påverkar deras utformning av identitet. Utseendet var en väsentlig faktor för hur andra generationens invandrare betraktas i Sverige och påverkar således deras upplevelse av att inte fullt ut känna sig som svenskar. Skillnader i mentalitet med etniska svenskar (och med föräldrarnas kultur) var ytterligare en anledning till att inte känna tillhörighet. Att ha två kulturer beskrivs dock också som en tillgång för ökad förståelse och utvidgade perspektiv av olika människor samt tankesätt. Studien belyser behovet av ytterligare forskning inom ämnet andra generationens invandrare och faktorer som inverkar på identitetsskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)