När Fyrisån översvämmas : En undersökning om aktörers kapacitet och brister för riskhantering om Fyrisån i Uppsala översvämmas

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen har syftat att undersöka vilken riskhanteringsförmåga aktörer i Uppsala har och hur dessa aktörer samspelar om Fyrisån, som rinner genom staden, översvämmas. Studiens bakgrund redogör för nationella och internationella riktlinjer för riskhantering och tidigare forskning på området. Litteratur om beroendesamband och aktörers kapacitet vid kriser presenteras också. För att genomföra studien används kvalitativa metoder där offentliga myndighetsdokument analyserats och en intervjustudie har genomförts där Länsstyrelsen i Uppsala län, Uppsala kommun och Trafikverket deltagit. Studien har identifierat styrkor hos aktörer i hur de arbetar med översvämningsrisker. Det har även identifierats att det finns arbete kvar att göra för att förbättra riskhanteringsförmågan för samtliga aktörer som drabbas av en översvämning och att det finns utmaningar med detta. Från samordnares sida, som kommun och länsstyrelse, behöver utredningar om samhällsviktiga verksamheters beroenden vid en samhällsstörning identifieras så att dessa får det stöd de behöver vid en översvämning. Privata aktörer har identifierats som en utmaning då det finns många av dessa och det måste säkerställas att även dessa aktörer har kapacitet att ta sitt ansvar vid en översvämning. Ett närmare samarbete med privata aktörer är en möjlighet för att säkerställa riskhanteringsförmågan hos fler aktörer i Uppsala.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)