Läkarchefers arbetsmiljöansvar : En kvalitativ studie om upprätthållande av basala hygienrutiner och klädregler - följsamhet inom läkargruppen

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion Hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta för att förebygga sjukdom, skada och för tidig död. Resistenta bakteriers motståndskraft mot antibiotika utgör ett stort hot mot sjukvården. Goda hygienrutiner förhindrar smittspridning vilket leder till minskad risk för infektioner och antibiotikabehov.Syftet med studien var att beskriva hur läkarchefer uppfattade sin roll och sitt ansvar för att följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK) upprätthölls av läkargruppen.Metoden var kvalitativ analys baserad på Grounded Theory. Fem läkarchefer verksamma inom läns- och närsjukvården i Region Norrbotten intervjuades med öppna och semistrukturerade frågor.Resultat Under analysen identifierades tre underkategorier, Uppdrag, Egenansvar och Resurser. Angående uppdraget ansåg de intervjuade rollen och ansvaret över att läkargruppen följer BHK representera en lätt arbetsuppgift och BHK upplevdes efterlevas ganska bra. I uppdraget ingick även att påminna, tillrättavisa, informera om BHK och vara en god förebild. Gällande egenansvar förelåg inom de intervjuade ett svalt intresse för vidareutbildning och ansvaret gällande kunskap och följsamhet till BHK lades på den enskilda individen.Gällande resurser tog läkargruppen med stor variation del av följsamhetsmätningar där de utfördes. Vid svårare patientfall och problem var som praxis att vända sig till Vårdhygien och Smittskyddet.Slutsats Läkarchefer känner väl till betydelsen av att använda BHK och känner sin roll och ansvar över att läkargruppen följer BHK. Följsamhetsresultat till BHK varierar mellan läkargrupperna som tilldelas ett individuellt ansvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)