Arbetsterapeuters resonemang om bildterapi för personer med depression En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Zahra Aboubaker; Katrin Marawgeh; [2020-06-22]

Nyckelord: Art therapy; Depression; Occupational therapy;

Sammanfattning: Bakgrund Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp som kan främja hälsa. Ur aktivitetsperspektivet är bildterapi en viktig behandlingsmetod som leder till en positiv inverkan på de vardagliga aktiviteterna samt att dessa aktiviteter förbättrar välbefinnandet. Depression är ett tillstånd som kan innebära nedstämdhet, brist på energi och sömnstörning. Därav är det väsentligt att belysa arbetsterapeuters resonemang om behandlingsmetoden bildterapi med personer som har depression, detta för att uppmärksamma behandlingsmetoden. Syfte Syftet med studien var att belysa arbetsterapeuters resonemang om bildterapi med personer med depression. Metod Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Fem arbetsterapeuter som arbetar med bildterapi inom psykiatrisk verksamhet har intervjuats. Intervjufrågorna var baserade på semistrukturerade frågor och har analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultat I resultatet framkom fyra kategorier som svarar till syftet att belysa arbetsterapeuters resonemang om bildterapi med personer med depression. Kategorierna är följande; Praktisk tillämpning, Bildterapins värde, Medvetet förhållningssätt och Kunskap genom teoretiskt och praktiskt lärande följt av underkategorier. Slutsats Resultatet visar att arbetsterapeuternas resonemang om bildterapi är positivt eftersom bild ger en fördelaktig inverkan på personens vardag. Tidigare forskning stärker arbetsterapeuternas resonemang om bildterapi som behandlingsmetod. I resultatet framkom att arbetsterapeuterna under behandlingens gång kan följa personens utvecklingsprocess, eftersom det blir en skillnad från den första och sista bilden. Arbetsterapeuterna beskrev att de vägleder personer med depression genom bild för att stärka deras självkänsla, att hitta deras egen kraft och motivation. Därför bör bildterapi som behandlingsmetod uppmärksammas, främst inom psykiatrisk verksamhet, men även inom vården i allmänhet där personer oavsett diagnos kan gynnas av bildskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)