Lärares erfarenheter av informationssökning i årskurs 4-6

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Sofia Larsson Tibell; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Integrationen av digitala verktyg inom skolan har ökat och användningsområdena blir fler. I och med den nya digitaliseringen uppstår en ny problematik. Eleverna förhåller sig inte längre enbart till läraren eller utvald litteratur när de söker information utan har ett urval av källor som inte fanns tidigare. I och med detta krävs en mer utförlig undervisning inom informationssökning. Syftet med studien är att undersöka hur lärare behandlar informationssökning och källkritik i svenskundervisningen samt vilken uppfattning lärare har kring elevers arbete med informationssökning. Lärarnas faktiska arbete vid informationssökning observeras även för att ta reda på de sätt som lärarna arbetar på. Till exempel hur arbetar de med eleverna när de ska söka, värdera samt bearbeta källor med hjälp av IKT och vilka strategier har eleverna vid informationssökningen? Metoden består av kvalitativa intervjuer med lärare samt observationer. De intervjuade är tre verksamma lärare som arbetar i antingen årskurs fyra eller fem. Observationerna sker i de intervjuades klasser och består av en observation per lärare. Resultaten visar att eleverna förhåller sig till Google som sökmotor och den hemsida de till största del använder som källa är Wikipedia. Informationssökningen består av självständigt sökande där eleverna arbetar med att söka efter svar. Bearbetning samt värdering är ett framtidsarbete inom undervisningen och behandlas inte specifikt av lärarna i studien. Informationssökningen ger nya möjligheter i form av förståelsen för nya ord samtidigt som det förekommer svårigheter inom samma kategori. Att lokalisera texter som är anpassade för eleverna samt som innehåller relevant information visar sig svårt och detta gör att möjligheterna fort blir ett hinder. Lärarens egen uppfattning av informationssökningens innebörd försvårar undervisningen då läraren stöttar till viss del men förser inte eleverna med de nödvändiga metoderna för att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt. Resulta

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)