En samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl på projektet Framtidens Resor i Norrköping

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/NationalekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Vi har genomfört en samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl på ett infrastrukturprojekt i Norrköpings kommun som heter Framtidens resor i Norrköping. Projektet har initierats på grund av att kommunen förväntar sig en kraftig befolkningstillväxt samt ett ökat resande inom tätorten när höghastighetsjärnvägen Ostlänken tas i drift år 2035. Syftet med projektet är att förbättra infrastrukturen för de hållbara transportslagen. I kalkylen utvärderas två olika utredningsalternativ med inriktningar på olika trafikslag gentemot ett jämförelsealternativ. Kvantifieringen av effekter baseras på data från trafikprognosmodellen VISUM. Dessa effekter har sedan värderats med hjälp av olika kalkyl- och schablonvärden från Trafikverkets rekommendationer i ASEK (2016). Våra resultat visar att UA Litet trendbrott genererar ett nettonuvärde på -11,5 miljoner kronor medan UA Stort trendbrott visar ett nettonuvärde på 3 810 miljoner kronor och en nettonuvärdeskvot på 1,53. Utifrån ett samhällsekonomiskt lönsamhetsperspektiv rekommenderar vi att genomföra UA Stort trendbrott. Dock gör vi antagandet att även UA Litet trendbrott skulle visa ett positivt nettonuvärde om det vore möjligt att kvantifiera samtliga effekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)