Ett ämne med många förväntningar : En kvalitativ studie om diskursiva framställningar av idrott och hälsa i dagstidningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Medier kan påverka vilka frågor som aktualiseras och som människor har åsikter om. När medier uppmärksammar skolämnet idrott och hälsa tenderar det att bidra till en bild av hur ämnet är samtidigt som det kan bidra till en norm om hur ämnet bör vara. Syftet med denna studie är att synliggöra och öka förståelsen för vilka diskurser som skapas och sprids kring ämnet idrott och hälsa i svenska dagstidningar. Till hjälp har jag utformat två forskningsfrågor; 1) Vilka framställningar av ämnet idrott och hälsa förekommer i svenska dagstidningar och vilka framträdande diskurser går att identifiera i dessa framställningar? samt 2) Vilka möjliga konsekvenser följer av de diskurser som identifierats? För att besvara forskningsfrågorna användes diskursanalys som metod. Materialet som analyserades bestod av 75 tidningsartiklar med avgränsningar till åren 2017–2020 och svensk storstadspress. Det innebär att artiklarna har publicerats i tidningar med säte i Stockholm, Göteborg och Malmö. Studien utgår även från diskurs som teori och kopplas till Foucaults perspektiv på diskurs, makt och kunskap. Resultatet visar nio identifierade diskurser, varav tre övergripande diskurser och sex underdiskurser. Den mest framträdande diskursen var Diskursen om mer fysisk aktivitet tillsammans med fyra underdiskurser; Diskursen om ett välfärdssamhälle, Diskursen om att lyfta den svenska Pisaskolan, Diskursen om att hitta sin favoritidrott samt Diskursen om att minska stillasittande. Den näst mest framträdande diskursen var Diskursen om mer psykisk (o)hälsa med två underdiskurser; Diskursen om att ämnet leder till psykisk ohälsa och Diskursen om att ämnet löser problemet med psykisk ohälsa. Den sista identifierade diskursen är Diskursen om omklädningsrummet. Resultatet består även av en analys av vilka konsekvenser som följer för de identifierade diskurserna, det vill säga hur diskurserna också kan utöva makt över subjekt inom diskursen genom att det skapas diskursiva ramar för hur subjekt kan agera inom en given diskurs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)