Diskrimineringens ansikten - kvantitativ studie om socionomstudenters upplevelser av diskriminering

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att kartlägga förekomsten och formerna av diskriminering på socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet samt hur socionomstudenter erfar och hanterar detta. Diskriminering är en del av många människors vardag och där utbildningsarenan är en del för många. Diskriminering inom utbildningsarenan är en ökande trend som kan medföra allvarliga konsekvenser, som exempelvis psykisk ohälsa, ångest och PTSD.  Det framkommer att det finns en kunskapslucka i att fylla i hur stor utsträckning diskriminering förekommer inom socionomutbildningen och hur diskriminering hanteras av studenter när de själva är utsatta för diskriminering. Materialet som använts i studien är vetenskapliga artiklar, Internetkällor, litteratur, lagar och statliga dokument. Den teoretiska grunden är ett intersektionellt perspektiv. För att besvara studiens frågeställningar så genomfördes en kvantitativ enkätstudie. Denna uppsats pekar på att diskriminering sker på socionomutbildningen vid Linnéuniversitetet trots att det finns en policy mot diskriminering som väldigt få studenter har kännedom om. Studiens resultat visar hur grupptillhörigheterna skapar utsatthet och hur det skapar en multiplicerad utsatthet att tillhöra flera grupper. För att få en större inblick i detta ämne så skulle en framtida studie kunna vara en kombination mellan kvantitativ och kvalitativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)