Investerares reaktioner på offentliggöranden av företags oetiska handlingar : En eventstudie på Stockholmsbörsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Företags oetiska handlingar får ständig uppmärksamhet i media. I och med ett ökat fokus på etik och CSR i vårt samhälle tycks även uppmärksammandet kring händelserna öka. Syftet med studien är att kartlägga vilken effekt offentliggörandet av oetiska handlingar begångna av företag på Stockholmsbörsen får på dess aktiekurs , samt huruvida effektskillnader kan förklaras utifrån grad av moralisk indignation och brottens karaktär . Detta har genomförts genom att studera 37 oberoende oetiska handlingar begångna under åren 2010 - 2016 med hjälp av en eventstudie. Studien finner ett genomsnittligt signifikant kursfall på -1,89% för företagens aktiekurser vid offentliggörandet i media. Dock kunde inga signifikanta effektskillnader observeras utifrån moralisk indignation eller brottens karaktär. Inte heller vilken kombination av dessa som får störst procentuell påverkan kan fastställas. Det signifikanta kursfallet leder till slutsatsen att investerarna väljer att sälja sina aktier vid offentliggöranden.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)