Att utveckla goda läsförståelsestrategier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Sammanfattning Syfte Mitt övergripande syfte med examensarbetet är att undersöka om elever som har undervisats i olika läsförståelsestrategier drar nytta av dessa när de läser okända texter, och om det finns skillnader och likheter mellan hur elever använder dessa strategier. Preciserad frågeställning Mina frågeställningar är följande: Hur undervisar lärare kring läsförståelsestrategier? Hur använder eleverna sig av denna undervisning när de läser texter? Vilka skillnader och likheter blir synliga mellan elever i samma grupp utifrån hur de använder olika läsförståelsestrategier? Teoretisk ram Jag använder mig av sociokulturella teorier och teorier om läsförståelseprocesser för att få en teoretisk förankring i undersökningen. Metod Min undersökning vilar på en kvalitativ ansats men med stöd av kvantitativ metod, där jag använder mig av en fallstudie för att samla in empiri. Resultat och analys Det resultat jag har fått fram i min studie visar att eleverna till viss del använder sig av de läsförståelsestrategier de har undervisats i när de läser okända texter. En explicit läsförståelseundervisning tycks vara givande för alla elevers inlärning, oavsett resultat på läsprovet, för att ge dem ökad metakognitiv medvetenhet samtidigt som den väcker lust och motivation till att läsa. Kunskapsbidraget i relation till vad som redan beforskats De slutsatser jag drar utifrån elevperspektivet som finns i undersökningen är att den explicita läsförståelseundervisningen ger eleverna ökad tilltro och självtillit till den egna förmågan samtidigt som de ökar sin inlärning genom att lyssna på andra. Dessutom tycks de elever som har fått denna undervisning vara på god väg att skapa sig ett gemensamt språk, ett metaspråk, om läsförståelse. Specialpedagogiska implikationer Att använda explicit läsundervisning inom det specialpedagogiska fältet ger eleverna möjlighet att utveckla mer effektiva metakognitiva strategier i samspel med andra. Att arbeta med Läsfixarna eller andra modeller för läsförståelseundervisning tycks ge elever konkreta och stöttande redskap. Denna undervisning passar även bra vid en inkluderande undervisning. Nyckelord läsförståelse, läsförståelsestrategier, läsförståelseundervisning

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)