Riskkapitalister i djursjukvården

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Sammanfattning: Djursjukvården i Sverige omsatte 2013 3 miljarder kronor och marknaden har vuxit 10 % per år de senaste tio åren. Den största delen av ökningen beror på att vården har blivit mer avancerad, tekniken är mer utvecklad och att människor är villiga att betala mer för sina sjuka djur. Från 2011 har intresset för djursjukvårdbranschen från riskkapitalbolagen varit massivt. I december 2012 hade riskkapitalbolagen Anicura och Evidensia AB köpt omkring 65 % av den svenska djursjukvårdsmarknaden. Två år tidigare fanns det inte ett enda riskkapitalbolag i djursjukvården. Riskkapitalbolagen inom djursjukvården påverkar troligtvis marknaden på flera sätt. Flertalet av försäkringsbolagen hävdar att kostnaderna har ökat sedan riskkapitalbolagen gått in i den svenska djursjukvården. De riskkapitalägda bolagen har även kritiserats för att det utföra fler undersökningar på sina djursjukhus och kliniker. I Sverige finns det en lång tradition av att ha djur försäkrade och våra djur är bland de mest välförsäkrade i världen. Svensk djursjukvård är nära knuten till försäkringsbranschen. Om priserna inom djursjukvården stiger kraftigt måste försäkringsbolagen höja sina premier vilket innebär att det blir dyrare för djurägarna att försäkra sina djur. En kraftig premieökning kan resultera i att djurägare inte har råd att försäkra sina djur. För att undersöka hur de privata aktörerna inom djursjukvården upplever förändringarna som skett sedan riskkapitalisternas inträde i branschen intervjuades fem respondenter på fyra kliniker. Intervjuerna fokuserade på riskkapitalisternas uppköp inom djursjukvården, försäkringsbranschen och djurägarna. Resultaten visar att de riskkapitalägda aktörerna i stor utsträckning remitterar till sina egna kliniker och djursjukhus. En konsekvens av detta kan bli att djuren inte får vård av den, inom området, mest kompetenta veterinären. Till viss del verkar relationen mellan veterinärer i branschen ha försämrats. Riskkapitalisterna anses vara en professionell aktör som bidrar till att lägstanivån i branschen höjs. Djurägare söker allt oftare veterinärvård för sina djur, en vård som är mer tillgänglig, mer avancerad och marknadsförs i större utsträckning än tidigare. Kostnaderna inom djursjukvården har ökat och ett försäkringsbolag har kopplat de höjda kostnaderna till riskkapitalbolagen. Samtidigt har försäkringsbolagens premieinkomster ökat kraftigt. Det finns en risk att premierna fortsätter stiga vilket kan leda till att djurägare inte har råd att försäkra sina djur, något som till slut kan leda till djurvälfärdsproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)