Målstyrning och belöningssystem inom offentlig sektor - En fallstudie om ett kommunalt elbolag i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Asem Toukhi; Hanna Kadric; [2019-04-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Organisationer inom offentlig sektor har svårt att motivera sina anställda. Exempelvis har offentliga organisationer mer begränsade resurser än organisationer i den privata sektorn men hindras även bl.a. genom lagar och regler. Inom den privata sektorn har det gjorts många studier där målstyrning och belöningssystem nämns som två viktiga motivationsverktyg. Därför blir det intressant att göra en undersökning om hur dessa används och uppfattas inom den offentliga sektorn. Syftet med studien var att undersöka hur chefer och anställda ser på målstyrning i ett kommunalt bolag i Sverige. Vi undersöker även hur bolagets anställda upplever att målstyrning påverka deras motivation.En kvalitativ studie gjordes eftersom vi behövde få en djupare förståelse av ämnet för att besvara studiens syfte men även för att området behöver mer forskning och en kvalitativ studie är bäst lämpad för att förstå forskningens kontext och de inblandades uppfattning. Totalt genomfördes det fem djupintervjuer för att samla in data för studien. För att undersöka det utifrån olika perspektiv i bolaget valde vi att intervjua två enhetschefer och tre anställda. Samtliga respondenter anonymiserades genom att benämnas med variablerna A till B och siffrorna 1-3.Slutsatsen som vi kunde dra av vår studie är att tydliga mål, tydlig kommunicering av mål, resultatuppföljning av mål samt engagemang från anställda är fyra krav som är viktiga för en effektiv målstyrning. En viktig komponent i dessa fyra krav är delaktighet vilket det undersökta bolaget har som en motivationsfaktor i sitt belöningssystem. Vårt bidrag är att delaktighet måste uppmärksammas för att det ska uppfylla sitt syfte. Speciellt när bolaget inte kan använda sig av finansiella belöningar i lika stor utsträckning som den privata sektorn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)