Att leva med ALS : En litteraturstudie ur patienters perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros, ALS, är en fortskridande motorneuronsjukdom som drabbar och bryter ner nervceller som styr skelettmuskulaturen. Sjukdomen orsakar stort lidande för patienter och kan vara snabbt fortskridande och oförutsägbar. Sjuksköterskor upplever att patienter med ALS behöver få adekvat information och stöd för att lindra lidande. Detta sker genom att sjuksköterskor är respektfulla och lyhörda på patientberättelsen. Närstående har också en stödjande funktion i patienters kamp mot sjukdomen genom att vara närvaro i vardagen. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med ALS.  Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på tretton kvalitativa artiklar. Resultat: Två teman och fem subteman identifierades. Det första temat var en förändrad livssituation genom att uppleva rädsla för framtiden, att vara begränsad i vardagen och att vara beroende av omgivningen. Det andra temat var att anpassa sig till en ny tillvaro genom att leva med acceptans i nuet och att finna mening trots sjukdomen.  Slutsats: Patienter med ALS upplever en förändrad livssituation på grund av sjukdomen. Detta krävs en medvetenhet och kunskap om patienters upplevelser hos sjuksköterskor vilken kan bidra till bättre vård och öka anpassning för patienter i livet. Nyckelord: Kvalitativ, Motorneuronsjukdom, Palliativ vård, Patienters perspektiv, Upplevelser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)