INNEHÅLLSVALIDERING AV DEN SVENSKA VERSIONEN AV CHILD OCCUPATIONAL SELF ASSESSMENT (COSA-S)

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Författare: Johanna Silvlin; Joakim Hägg; [2019-06-17]

Nyckelord: COSA; occupational therapy; validity; self-assessment;

Sammanfattning: Bakgrund Alla barn har rätt att få delta i aktiviteter som upplevs meningsfulla och viktiga oavsett ålder, förmåga och förutsättningar. Arbetsterapeuten har en viktig uppgift i att möjliggöra detta, oavsett barnets funktionsnivå, då erfarenheter från barndomens aktivitetsliv påverkar den aktivitetsrepertoar som barnen sedan får som vuxna. Självskattning är ett sätt att få klienter att aktivt engagera sig i att ta fram och hitta information som driver behandlingsprocessen framåt och dessutom garanterar ett personcentrerat förhållningssätt. Barns mening om aktiviteter - självskattning av kompetens och betydelse (COSA-S) är ett självskattningsinstrument framtaget för barn och är en svensk version av den engelska Child Occupational Self Assessment (COSA). COSA-S ger barnet möjlighet att ge sin egen uppfattning om aktivitetsutförande, avseende både aktivitetskompetens och aktivitetens betydelse. COSA-S syfte är att ge arbetsterapeuter möjlighet att identifiera barns upplevda aktivitets- och delaktighetsproblem, vilket innebär att det är helt avgörande för användandet i arbetsterapipraxis att instrumentet har god validitet. Syfte Syftet med studien var att utvärdera innehållsvaliditeten av den svenska versionen av COSA (COSA-S) i användningen för barn med utvecklingsneurologisk funktionsnedsättningMetod En kvalitativ studie som genomfördes genom kognitiva intervjuer med barn ur målgruppen. Studien har även kvantitativa inslag i form av en sammanställning för att visa instrumentets validitet. Analys genomfördes med en modifierad constant comparing coding method.Resultat Studien visar att av de 25 påståenden som utgör COSA-S, så är det få eller ingen av informanterna som behöver någon form av stöd för att förstå avsedd innebörd för merparten av dessa (16 av 25 påståenden). Studien visar att instrumentet har god validitet för målgruppen när det används i dialog.Slutsats Studien visar att COSA-S är användbart i arbetsterapipraxis, men det bör skrivas en tydligare användarinstruktion. I denna bör det framgå att instrumentet ska användas i samband med dialog, då detta ger arbetsterapeuten möjlighet att anpassa innehållet efter barnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)