Geoteknisk riskhantering i kommunal planering : Fallstudie i Stockholms län med illustrerande av beräkningsfall

Detta är en Master-uppsats från KTH/Samhällsplanering och miljö; KTH/Jord- och bergmekanik

Sammanfattning: Tolkningen av begreppet risk beror på den person som överväger den såväl som i vilket sammanhang risken placeras. En vanlig uppfattning bland sakkunniga inom geoteknik samt befintlig litteratur är att risk innebär både en sannolikhet och en konsekvens. Inom fysisk planering handlar risk om att skapa säkra och hållbara stadsmiljöer. Ett markområde ska enligt plan- och bygglagen vara lämpligt för sitt ändamål, inte minst ur ett geotekniskt perspektiv. Detta examensarbete undersöker hur risker relaterade till markens geotekniska förhållanden beaktas och hanteras vid kommunal planering, genom en fallstudie av fyra olika områden inom Stockholms län. Examensarbetet inkluderar genomförandet av olika metoder, såsom intervjuer, geotekniska beräkningar, litteraturstudie, dokumentstudie, dokumentanalys och en enkät. Fokus i detta examensarbete är inom geoteknisk riskhantering och avser risken för ras, skred och erosion. Tre olika beräkningsfall har jämförts för att skapa förståelse om möjliga samt relevanta beräkningar i samband med geoteknisk riskhantering i olika planeringsskeden. Resultat från vår enkätundersökning visar bland annat att 84% av yrkesverksamma inom geoteknik använder sig av geoteknisk riskhantering och att 69% använder sig av någon typ av ramverk/verktyg. Allmänna problem angående den praktiska tillämpningen identifierades genom genomförda intervjuer och var bland annat relaterade till brist på geoteknisk kompetens och erfarenhet, ekonomisk begränsning samt rådande osäkerhet om framtida påverkan. Varje beräkningsfall visar påverkande parametrar, variation av markundersökningarnas påverkan på resultat och antaganden samt underlags påverkan för beräkning av skjuvhållfasthet. Analys av samtliga resultat ledde bland annat till slutsatsen att geoteknisk riskhantering borde utföras så tidigt som möjligt i planeringsskedet med kontinuerlig uppföljning under nästkommande steg i projektprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)