Avrätta eller avskaffa? - En rättshistorisk utredning av dödsstraffets avskaffande

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Dödsstraffet är ett straff som har diskuterats i hundratals år. Jag är själv fascinerad av de argument som har använts, och fortfarande används, för och emot bibehållandet av strafftypen. Genom att studera förarbeten och doktrin har jag försökt utreda hur och varför Sverige avskaffade dödsstraffet. Jag har också jämfört den svenska processen med den som pågick vid ungefär samma tid i Danmark. Båda länderna valde att avskaffa dödsstraffet först ur den allmänna strafflagen och därefter cirka 40 år senare, på 1970-talet, ur den militära strafflagen. Däremellan ockuperades Danmark av Tyskland vilket ledde till att Danmark återinförde dödsstraffet retroaktivt. Detta är intressant då en sådan potentiell situation användes som argument för bibehållandet av dödsstraffet i Sverige i början av 1900-talet. Andra argument som användes i debatten både i Sverige och i Danmark var bland annat dödsstraffets avskräckande effekt, risken att någon blir felaktigt dömd och tanken att straffet skulle förbättra brottslingen. Även argumenten för att behålla dödsstraffen såg ungefär likadana ut i både Sverige och Danmark. Framförallt menade de som var för dödsstraff att det krävdes för att befolkningen skulle avskräckas från att begå de grövsta brotten. När det sedermera kom att handla om dödsstraffet i den militära lagstiftningen spelade ländernas internationella åtaganden, främst medlemskapet i FN, stor roll. För att kunna ratificera vissa konventioner krävdes att dödsstraffet utplånades ur lagstiftningen, vilket båda länderna genomförde. Jag påstår alltså att avskaffandet av dödsstraffet skedde till stor del av samma skäl i de båda länderna. Detta är på inget sätt en förvånansvärd slutsats då båda länderna är mycket lika inte bara vad gäller lagstiftning överlag utan också kulturellt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)