Trafficking : Handel med kvinnor för sexuell exploatering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Tomas Bergström; Linda Segerdahl; [2005]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning:

Syftet med denna rapport är att samla in så mycket kunskap som vi kan om hur pass organiserat det är med människohandel, och just handel med kvinnor. Med hjälp av denna kunskap som vi förskansar oss på detta område ge tankar och reflektioner över vad man som polis i yttre tjänst kan tänka på att göra vid påträffandet av utländska kvinnor som prostituerar sig här i Sverige. I det inledande kapitlet har vi valt att förklara en teori som vi tycker passar in på varför man väljer att ”handla med människor”. Vi har tittat närmare på Strainteorin som Merton skrev på 30-talet. Lagstiftningen på detta område har vi med och genom detta vill vi belysa hur svårt det verkar vara att lagföra personerna som håller på med organiserad människohandel. I resultat delen har vi gått in på att människohandel är en organiserad brottslighet och inget som sker slumpmässigt. Vi belyser de tre leden med rekryteringen av kvinnor, som ofta tillhör samma etnicitet som rekryterarna själva. De har valt de kvinnor som är mest utsatta i samhället och har stort behov av pengar. Vi belyser även hur de transporteras till Sverige och vilket mottagande de får. Det finns två olika sorters hallickar, den sofistikerade och den mer gatuorienterade. Sen har vi de kriminella nätverk som jobbar för detta och tillsammans med olika aktörer i Sverige ”tvättar” pengar och placerar dessa i legala företag i Sverige. Det vi kommit fram till med hjälp av detta arbete är att i Sverige kan vi inte stoppa rekryteringen av dessa kvinnor till prostitution i deras hemländer, men när en polis i yttre tjänst möter på en eller flera kvinnor med utländsk härkomst som prostituerar sig, ska man veta att det är en stor organisation som ligger bakom kvinnornas vistelse här i Sverige.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)