Ungdomars erfarenheter av att vara deprimerade - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är en vanlig sjukdom, bara under 2017 drabbades cirka 264 miljoner människor av depression globalt. Depression är en av de vanligaste orsakerna till funktionshinder och självmord. I Sverige är depression ett växande problem bland ungdomar och samtidigt som flickor och unga kvinnor diagnostiseras med depression i högre utsträckning än pojkar och unga män. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva ungdomars erfarenheter av att vara deprimerade. Metod: 11 vetenskapliga artiklar inkluderades i studien. Datasökningen genomfördes i CINAHL, PubMed och PsycInfo. Fribergs femstegsmodell användes för dataanalysen. Resultat: Analysen resulterade i 5 huvudkategorier och 14 subkategorier. Huvudkategorierna var “att lida av depression” “att försöka hantera sitt mående” “konsekvenser av sjukdomen” och “att söka hjälp”. Konklusion: Ungdomars depression påverkar deras hälsa, relationer, utbildning och även deras framtid. De upplever sig ofta stigmatiserade av samhället och detta kan innebära att de inte söker vård i den utsträckning de har behov av. Både vårdpersonal och skolpersonal kan behöva mer kunskap om depression bland ungdomar. Ungdomar med depression önskar att få vård från vårdpersonal som försöker förstå dem som individer och inte bara fokuserar på sjukdomen och medicinering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)