”Det står i Sverige rikes lag” – Fritidspedagogers upplevelser av hot och våld i yrkesutövningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Sammanfattning:Hot och våld riktat mot lärare är ett förekommande fenomen ute i verksamheterna och enligtStatistiska Centralbyrån (2018) är detta något som ökar allt mer inom utbildningssektorn.Examensarbete syfte var att studera huruvida hot och våld påverkar fritidspedagoger i derasyrkesutövning, hur man arbetar förebyggande mot hot och våld och skolledningens närincidenter inträffat. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ metod där åtta intervjuer liggertill grund för det empiriska materialet som sedan har sedan analyserats i förhållande tillbegrepp, teori och tidigare forskning. I resultatet framkom det att flera av fritidspedagogernavarit utsatta för hot och våld av elever på sin arbetsplats och detta har bidragit till en negativpåverkan på den fysiska och psykiska hälsan men även i det pedagogiska arbetet. Något somockså framkom i resultatet var att det preventiva arbetet främst bedrivs genomvärdegrundsarbete och att fritidspedagoger som upplevt stöd från skolledningen när incidenterinträffat känner en trygghet i sin arbetsmiljö till skillnad från dem som inte upplevt detta stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)