Att matcha behov med insatser – En kvalitativ studie om socialsekreterarens handlingsutrymme i arbetet med våld i nära relationer.

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att studera hur socialarbetare arbetar med våld i nära relationerinom socialtjänsten i Göteborg Stad. Fokus har varit på vilket handlingsutrymme de uppleveratt de har att matcha behov med insats. Studien har utgått ifrån att besvara följandefrågeställningar: 1) Hur går det att skilja de våldsutsattas behov från socialarbetarnas perspektivoch hur kan det förstås i relation till de insatser som de våldsutsatta erbjuds? 2) vilkethandlingsutrymme upplever socialarbetarna att de har för att kunna matcha behov med insats? Åttasocialsekreterare inom individ- och familjeomsorg i Göteborgs Stad har deltagit i form av kvalitativasemistrukturerade intervjuer. De teoretiska utgångpunkterna har varit Maslows behovstrappa ochbegreppet handlingsutrymme. Resultat visade att socialarbetarna upplever att de våldsutsatta kan hamånga behov och att behovet kan skilja sig åt utifrån vilken situation den person man möter befinnersig i. Behoven som de våldsutsatta kan ha är exempelvis att bli sedd och lyssnad på, ekonomiskt bistånd,skyddad boende samt samtalsstöd. Socialarbetarna upplever även att de våldsutsatta kan ha behov avhjälp som inte de våldsutsatta ser och förnekar. Vidare upplever socialarbetarna att insatser som de kanerbjuda de våldsutsatta är beroende på vilket behov som den våldsutsatta har. Insatser somsocialarbetarna har möjlighet att erbjuda är exempelvis samtalsstöd, boende i olika former somexempelvis skyddad boende, kommunalt kontrakt eller kontaktperson. Socialarbetarna upplever ävenatt det saknas en del insatser i form av det långsiktiga stödet, boende med möjlighet till husdjur samtboende med personal som har mångsidig kunskap. Avsaknaden av dessa insatser bidrar till attsocialarbetarna inte kan uppfylla de våldsutsattas behov samt att de våldsutsatta riskerar att fara illa.Socialarbetarna har ett stort handlingsutrymme för att kunna matcha behov med insatser, när det gäller”glasklara” ärenden. Med detta menar socialsekreterarna att det är ”typiska” våld i nära relationsärenden, där våldet är tydligt och, där man vet hur man i en akut situation ska gå tillväga utifråninsatserna som finns. Socialarbetarna beskriver att de kan utvidga sitt handlingsutrymme genomexempelvis motivera sina beslut. Handlingsutrymmet är begränsat när det handlar om att de våldsutsattahar flera problematik. De saknar handlingsutrymme när arbetsledning inte är överens med de samtidigtsom ekonomi inom organisationen kan påverka deras handlingsutrymme negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)