Hur kommer elbilar påverka bullernivån i framtiden!

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Författare: Oudah Hayder; Nabil Basim; Desm Ali; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Buller är ett problem i många miljöer, framför allt från bil- och lastbilstrafik inom städer. För att få tillåtelse att bygga finns bullerkrav i Trafikbullerförordningen för att boendekvalitéten inte ska påverkas negativt. Dessutom finns regler för ljudnivån inomhus som kan påverka valet av fönster eller avståndet till närmaste gata. Samtidigt kan man anta att våra städer växer och därmed också mängden trafik på våra gator. En högre andel elbilar i framtiden kan dock medföra att bullernivåerna i staden minskar. Elbilar är tystare jämfört med traditionella fordon om endast motorljudet beaktas, men däckljud för både el och bränsledrivna bilar antas ha samma ljudnivå på grund av friktionen från vägbanan. Motorljudet är den största källan till buller vid lägre hastigheter. Vid högre hastigheter dominerar däckbuller så effekten av elbilar på vägtrafik ökar med ökande hastighet.  Bakgrunden till arbetet är att det sker en stor ökning av befolkning i våra städer, vilket leder till ett stort behov av nybyggnation. Detta i sin tur kan leda till ökning av antalet fordon som orsakar trafikbullernivåer på ett negativt sätt.  I dagsläget riskerar ca två miljoner människor hamna i ett problematiskt läge på grund av trafikbuller, höga trafikbuller kan orsaka hälsoproblem som sömnbrist, hjärt- och kärlsjukdomar och sämre fokusförmåga. Syftet med arbetet var att undersöka hur bullernivåerna påverkas av fordonstyper och hastighet. Ifall elfordon dominerar i framtiden kommer det att bli möjligt att bebygga områden som idag inte uppfyller Trafikbullerförordningens krav på högsta bullernivåer vid fasad för bostadsbyggnader. Ett annat syfte med arbetet är att ta fram ett förslag på framtida bebyggelse av ett område som i dag inte kan bebyggas med bostadshus på grund av för höga trafikbullernivåer vid fasad. Rapporten utförs med en kvalitativ metod, det vill säg genom att använda sig av intervjuer, litteratur och dokument. Inom den kvalitativa metoden hamnar fokusen främst på att samla den mjuka datan. Resultatet av detta examenarbete kunde uppnås genom att besvara två olika frågeställningar som uppställdes i början av projektet. Första frågeställning handlar om skillnaden i bullernivåer som kan förväntas i framtiden när andelen elfordon dominerar över bränslefordon. Resultaten av första frågan visade att elfordon är ljudlösa vid låg hastighet, men vid hög hastighet ökar ljudnivån på elbilar som skiljer sig på 3–4 dB från konventionella fordon gällande ljudnivå. Den andra frågeställningen var hur elbilar kommer påverka miljön jämfört med traditionella bilar. Resultaten för andra frågeställningen visade att elbilar kan skada miljön mer än traditionella bilar, beroende på hur elen produceras.  Avgränsningar av arbetet var att kunna reducera bullernivån som kommer från vägtrafik utan att ta hänsyn till buller som kommer från andra ljudkällor såsom tågtrafik eller flygtrafik.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)