Hjälpmedel för säkrare schaktarbe

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Syftet med rapporten är att utvärdera hur säkerheten vid schaktarbeten kan förbättras och vilka hjälpmedel som finns för att skapa bättre förutsättningar samt bedöma påverkan ett sådant hjälpmedel skulle ha på framdriften. Genom litteraturstudier belysa risker med schaktningsarbetet och hur planeringen går till för att skapa rätt förutsättningar. Genom dokumentstudier, observationer och intervjuer på ett utvalt anläggningsprojekt se hur arbetet med arbetsmiljöfrågor behandlas, samt mäta kapaciteterna vid schakt med schaktsläde och jämföra resultatet med schakt på traditionellt sätt. Studien visar både på goda och mindre goda exempel på hur planering och projektering innan produktionsstart ska gå till. Vidare visar studien en kapacitetsförlust vid användning av schaktsläden och därav också en kostnadsökning. På projekt Strandpromenaden Et.2 har jordförutsättningarna varit bättre än beskrivet i handlingarna vilket lett till att schaktsläden enbart används under fem arbetspass. Det innebär att den erhållna kapacitetsminskningen inte kan kopplas direkt till användandet av schaktsläden. Dock förstärker intervjuerna tesen om en kapacitetsminskning vid användandet av schaktsläden. Samtliga respondenter är likväl överens om att finns det risk för ras ska rasskyddskonstruktioner användas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)