Kommunikation fungerar för dem som jobbar på den! Kommunikationens betydelse för människan i det opererande teamet

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: I ett team ingår flera professioner och för att arbeta i ett team krävs det att kunna kommunicera med varandra. Genom att belysa vad som påverkar kommunikationen och hur kommunikationen påverkar människan, kan det leda till att människan utvecklar sin förmåga att kommunicera, vilket i sin tur leder till ett förbättrat arbetsklimat. Syftet med studien är att belysa kommunikationens betydelse för människan i det opererande teamet och eventuella orsaker som påverkar kommunikationen. Metoden är en litteraturöversikt med kvalitativ innehållsanalys av vetenskapliga artiklar. Resultatet redovisas med hjälp av tre huvudteman och 11 subteman där kommunikationens process belyses. Operationssalens miljö med resurser, rutiner, tidsbrist och beslutstagande. Operationsteamets samspel med ovan – oerfaren, kontinuitet och respons. Rollernas innebörd på operationssal med förhållningssätt, makt – respekt, tystnad och ansvar är framträdande faktorer som har betydelse för kommunikationen och människan. I diskussionen tas tidsbrist upp som är en stor orsak till konflikter i teamet, vilket troligtvis orsakas av bristande resurser. Vidare har teamets sammansättning en stor betydelse, människors personligheter och kunskaper har en inverkan på kommunikationen i teamet. Feedback diskuteras och vidare diskuteras rollernas betydelse, såsom att sjuksköterskan tar på sig rollen som keepers of peace, för att behålla en god atmosfär på operationssalen. Genus diskuteras, men ses som en lucka i analyserade artiklar. Hierarki och maktsituationer ses som ett hinder i kommunikationen. Avslutningsvis diskuteras konflikt och dess betydelse för patientsäkerheten och en utvärdering gjord från ett projekt där personal fått teamhandledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)