Krishantering under coronapandemin - En kvalitativ studie om hur fyra företag agerar och styr sin verksamhet under en pågående kris

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Den pågående coronakrisen har haft stor inverkan på samhället och företagen. Förutom påverkan på människors hälsa har den medfört att företag hamnat i en problematisk situation av intäktsförluster, minskad efterfrågan och där de inte längre kan genomföra normal affärsverksamhet. Detta kräver därför en större uthållighet hos företag för att överleva ekonomiskt och upprätthålla verksamheten, trots att framtiden är oförutsägbar.Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fyra svenska företag inom fyra utvalda drabbade branscher agerar till följd av coronakrisen. Fokus ligger på vilka åtgärder som vidtas inom verksamheten under den initiala fasen av krisen och vilken inverkan externa faktorer samt tidigare erfarenhet av krishantering har haft.Avgränsning: En geografisk avgränsning har gjorts till företag som är verksamma inom Göteborgsområdet. Vidare behandlas endast fyra svenska företag inom branscherna för transport- och logistik, sällanköpshandeln samt tillverkningsindustrin.Metod: Undersökningen använder sig av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor till respondenterna från de olika företagen. Det empiriska materialet har analyserats utifrån en teoretisk referensram om institutionell teori, krisberedskap och hantering av verksamhetsstyrning under en pågående ekonomisk kris.Resultat och slutsatser:- Företag tenderar att agera utifrån tidigare erfarenheter av kriser.- Leverantörskedjan och det organisationsfält som man verkar inom spelar stor roll.- Åtstramning av styrningen med kostnadsbesparande syfte tenderar att dominera.- Nyttjande av regeringens krispaket verkar underlättande för företagen.- Det är svårt att planera för en föränderlig omvärld och framtid.Förslag till fortsatt forskning:Det hade varit intressant att undersöka:1) Hur effekterna blev av de undersökta företagens val av åtgärder.2) Vilken inverkan ägandeformen har på företagens handlande under en kris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)